Algemene voorwaarden

Algemeen

Artikel 1

 1. Tenzij van tevoren uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op al onze offertes en/of door ons met onze opdrachtgevers gesloten overeenkomsten.
 2. Onder Bo Webexperts B.V. wordt de gebruiker van deze voorwaarden verstaan.
 3. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan:
  Iedere (rechts)persoon die met Bo Webexperts B.V.een overeenkomst heeft afgesloten, danwel wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).
 4. Voorwaarden van onze opdrachtgevers zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door Bo Webexperts B.V. anders is bepaald, niet van toepassing op de in lid 1 van dit artikel bedoelde offertes en overeenkomsten.
 5. Onze opdrachtgever zal Bo Webexperts B.V. vrijwaren voor aanspraken, hoe ook genaamd, van derden waartegen Bo Webexperts B.V. niet op het bepaalde in de algemene voorwaarden zou kunnen beroepen, voor zover die aanspraken zouden zijn uitgesloten, indien deze derden aan de algemene voorwaarden van Bo Webexperts zijn gehouden.
 6. Tussen Bo Webexperts B.V. en opdrachtgever staat vast dat, indien eenmaal onder toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd, zij ook op komende aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing zijn.
 7. Indien Bo Webexperts B.V. in voorkomende gevallen geen beroep doet op hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, betekent niet dat Bo Webexperts B.V. daarmee afstand heeft gedaan van het recht om in een ander geval zich op de voorwaarden te beroepen.

Artikel 2

 1. Worden een of meerdere algemene voorwaarden die van toepassing zijn, danwel onze eigen algemene voorwaarden op de wijze, genoemd in artikel 6:214 BW vervangen door een standaardregeling c.q. treedt een standaardregeling daarvoor in de plaats, dan geldt vanaf de datum van afkondiging van deze standaardregeling in de Nederlandse staatscourant de desbetreffende standaardregeling.

Artikel 3

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle opdrachten uitgevoerd in een door Bo Webexperts B.V. te bepalen volgorde, waarbij de capaciteit van het aan de ter beschikking bestaande apparaat en de graad van bezetting daarvan mede bepalend zijn voor de wijze van uitvoering van de opdrachten. Wij zijn vrij in de wijze van uitvoering van de opdrachten, tenzij wat dat betreft nader is overeengekomen.

Artikel 4

 1. Bo Webexperts B.V. is gehouden instructies aan de opdrachtgever te vragen, indien er zich onregelmatigheden tijdens de werkzaamheden voordoen, die de uitvoering
  van een en ander beletten, danwel waarvoor de werkzaamheden niet meer conform de gegeven opdracht kunnen worden uitgevoerd.
 2. De kosten, verband houdende met het vragen van instructies en de kosten van de uitvoering van de instructies, zullen door de opdrachtgever aan Bo Webexperts B.V. worden vergoed.

Artikel 5

 1. Bij verschil tussen de gedeponeerde tekst van Bo Webexperts B.V. zijn algemene voorwaarden en teksten, die anderszins worden gedrukt en / of verspreid, zal uitsluitend de gedeponeerde tekst gelden.

Artikel 6

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, zullen alle geschillen, welke ter zake van een op onze algemene voorwaarden overeengekomen prestatie mochten ontstaan, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 7

 1. Overeenkomsten waarbij Bo Webexperts B.V. partij is, worden, ook gedurende de looptijd van deze overeenkomsten van rechtswege ontbonden, indien:
  a. een der partijen surseance van betaling danwel faillissement aanvraagt danwel in staat van faillissement wordt verklaard,
  b. een der partijen wanprestatie pleegt en daarin, ondanks sommatie, hardnekkig volhardt,
  c. een der partijen een natuurlijk persoon is en deze partij op enig moment onder curatele wordt gesteld
 2. het gestelde in lid 1 van dit artikel laat onverlet het recht schadevergoeding te vorderen van de schade veroorzakende partij.

Artikel 8

 1. Alle door Bo Webexperts B.V. geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen, ontwerpen, schetsen, software, elektronische bestanden, roerende zaken, enzovoort blijven eigendom van Bo Webexperts B.V. totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Bo Webexperts B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Bo Webexperts B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 3. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingsschade en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 4. Door Bo Webexperts B.V. geleverde zaken, die krachtens lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slecht in kader van normale bedrijfsvoering worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 5. Voor het geval dat Bo Webexperts B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever onvoorwaardelijk en onherroepelijke toestemming aan Bo Webexperts B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bo Webexperts B.V. zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Aansprakelijkheid

Artikel 9

 1. Bo Webexperts B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/ of kosten, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld aan Bo Webexperts, hoe dan ook genaamd en ontstaan indien een opdrachtgever danwel enig derde, al dan niet tegen vergoeding:
  a. gebruik maakt van Bo Webexperts B.V. materieel en/ of personeel,
  b. Bo Webexperts B.V. heeft verzocht bepaalde werkzaamheden die geen onderdeel uitmaken van de eventuele reeds gesloten overeenkomsten te verrichten en Bo Webexperts B.V. terzake volgens instructies gegeven door of vanwege de opdrachtgever en/ of een andere derde hebben gehandeld.
  c. gebruik maakt van Bo Webexperts B.V. nieuwsbrief, website opdrachtgever, website Bo Webexperts B.V. of andere commerciële producten­ en diensten van Bo Webexperts B.V..
 2. Voorts is Bo Webexperts B.V. niet aansprakelijk voor schade en/ of kosten hoe dan ook genaamd, indien deze schade en of kosten voortvloeien uit diensten, werkzaamheden en/ of leveringen, welke om niet zijn geschied, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is en/ of kosten zijn ontstaan ten gevolge van opzet danwel met opzet gelijk te stellen grove fouten onzerzijds.
 3. Tevens is Bo Webexperts B.V. niet aansprakelijk wanneer de opdrachtgever Bo Webexperts B.V. onjuiste, onvolledige of onvoldoende informatie heeft verstrekt en hierdoor schade en/ of kosten zijn ontstaan.
 4. Bo Webexperts B.V. is niet aansprakelijk voor de schade en/ of kosten ontstaan door handelen en/ of nalaten van derden, die in overleg met de opdrachtgever zijn ingeschakeld.
 5. Bo Webexperts B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe dan ook genaamd en hoe ook ontstaan.
 6. Onder gevolgschade wordt onder andere verstaan: de schade ontstaan door de onbereikbaarheid van de website van de opdrachtgever voor een derde of het niet kunnen gebruiken van het onderhoudsprogramma, door een externe onvoorziene omstandigheid waar Bo Webexperts B.V. redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen.
 7. Bo Webexperts B.V. bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke wij ter afwering van eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever danwel derde kunnen inroepen, mede ten behoeve van onze ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wiens gedragingen Bo Webexperts B.V. ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
 8. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet onze wettelijke aansprakelijkheid ingevolge dwingend rechterlijke bepalingen.

Artikel 10

 1. Indien schade of kosten ontstaan tengevolge van levering door Bo Webexperts B.V. van zaken of diensten, is Bo Webexperts B.V. voor deze schade of kosten niet aansprakelijk, tenzij de opdrachtgever aantoont dat er sprake is van grove schuld of opzet onzerzijds.
 2. Bo Webexperts B.V. is aansprakelijkheid per geval voor:
  a. zaken in geen geval hoger dan € 4500.­
  b. diensten in geen geval hoger dan de totaal bedingen prijs, exclusief omzetbelasting van de aan ons opgedragen werkzaamheden en leveringen. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door Bo Webexperts gecrediteerde bedragen, tenzij in de hiernavolgende artikelen daarvan wordt afgeweken.

Artikel 11

 1. Bo Webexperts B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor ons redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van ons ontstane veranderingen in bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

Artikel 11­A

 1. Bo Webexperts B.V. aanvaart geen aansprakelijkheid voor gebrekkige software, gemaakt door derden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Bo Webexperts B.V. voor alle aansprakelijkheden op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde diensten en producten.

Prijzen Offertes, Betalingen

Artikel 12

 
 1. De offerte wordt schriftelijk door Bo Webexperts B.V. uitgebracht.
 2. De offerte is voorzien van dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst, tenzij anders is aangegeven. Bo Webexperts B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Bo Webexperts B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij anders is aangegeven.
 4. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de te leveren goederen/ diensten of de te verrichten werkzaamheden.

Artikel 13

 1. Alle door Bo Webexperts B.V. uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Onze prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, ontwikkelingskosten en dergelijke die gelden op de datum van de offerte c.q. van het aangaan van de overeenkomst. Bij wijzigingen van een of meerdere factoren, wijzigen de prijzen zich automatisch dienovereenkomstig en zijn bindend ook ten aanzien van nog lopende overeenkomsten. Als prijzen zich binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wijzigen heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij ontbinding is de opdrachtgever verplicht het al gepresteerde te betalen.
 2. De prijzen genoemd in de offertes en overeenkomsten zijn exclusief:
  - Griffierkosten
  - Kosten van derden terzake
  - Reis­ en verblijfskosten
  - Verzendkosten

Artikel 14

 1. De opdrachtgever is, behoudens in gevallen waarin contante betaling is overeengekomen, verplicht het door hem verschuldigde bedrag, binnen op de factuur aangegeven betalingsdatum te voldoen. Wanneer op de factuur geen betalingsdatum is opgegeven dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Indien de betaling niet binnen de op de factuur aangegeven betalingsdatum of binnen de termijn van 14 dagen is voldaan, is de opdrachtgever verplicht naast de hoofdsom rente (6% per jaar) te betalen alsmede 10% administratie kosten over de hoofdsom.
 3. De opdrachtgever is niet gerechtigd verrekening toe te passen ten aanzien van bedragen, welke Bo Webexperts B.V. krachtens enige met hem gesloten overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening brengen.
 4. Wanneer Bo Webexperts B.V. bij wanbetaling door de opdrachtgever tot incasso langs de gerechtelijke weg of andere weg overgaan, zullen alle door Bo Webexperts B.V. al gemaakte of nog te maken kosten, evenals die welke daarmee verband houden, waaronder de buitengerechtelijke incassokosten van tenminste 15% over de hoofdsom ten laste van de opdrachtgever komen, onverminderd wat in lid 2 van dit artikel is bepaald.
 5. Bo Webexperts B.V. is gerechtigd goederen, gelden en documenten terug te houden voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of eigenaar tot de opeisbare vorderingen van de opdrachtgever zijn voldaan.
 6. De opdrachtgever kan zich nimmer tegenover Bo Webexperts B.V. beroepen op hem ten aanzien van vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleende uitstel van betaling, welke de termijn van 14 dagen overschreed.

Artikel 15

 
 1. Bo Webexperts B.V. behoud het recht om een voorschot voor de te verrichten werkzaamheden te vragen.
 2. Nadat het voorschotbedrag is ontvangen zal Bo Webexperts B.V. met de desbetreffende werkzaamheden aanvangen.

Verkoop

Artikel 16

Ten aanzien van de levering van zaken door Bo Webexperts B.V. aan de opdrachtgever of aan derden gelden de volgende bepalingen:

 1. Op zaken welke door Bo Webexperts B.V. worden geleverd in onze hoedanigheid als grossier, wederverkoper en/ of detaillist is slecht de garantie van kracht welke is afgegeven door de fabrikant en/ of degene die de zaken aan Bo Webexperts B.V. leverde of deed leveren.
 2. Bo Webexperts B.V. is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door of voortvloeit uit fabricage en/ of constructiefouten, onjuist gebruik, afwijkende kwaliteit en/ of gebrek, van de Bo Webexperts B.V. geleverde zaken.
 3. De aflevering van goederen geschiedt van af magazijn/opslag, waarna het afgeleverde geheel voor risico van de opdrachtgever is.
 4. De wijze van verpakking, transport en verzekering zijn door Bo Webexperts B.V. te bepalen.
 5. De eigendom van de zaken gaat op de opdrachtgever over na volledige betaling van het afgeleverde, inclusief eventuele montage­, transport, verzekerings­ en andere kosten. Onverminderd de overige aan Bo Webexperts B.V. toekomende rechten, is Bo Webexperts B.V. gemachtigd om, indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Bo Webexperts B.V. niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de door Bo Webexperts B.V. geleverde zaken tot zich te nemen.

Artikel 16­A

 1. Opdrachtgever levert aan Bo Webexperts B.V. de benodigde gegevens/ materiaal voor dewenselijke opmaak van het onderhoudsprogramma. Op verzoek van Bo Webexperts B.V. vult de opdrachtgever de benodigde gegevens/materiaal aan, met de gegevens/ materiaal die noodzakelijk zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 of 24 maanden. Een overeenkomst met de duur van 12 maanden wordt stilzwijgend 12 maanden verlengt, tenzij de opdrachtgever van de opzegtermijn gebruik maakt. De opzegtermijn bedraagt 2 maand. De termijn gaat de dag na het verstrijken van de periode van 12 maanden lopen. De maximale termijn van een overeenkomst bedraagt 24 maanden.
 3. Na het verstrijken van 24 maanden eindigt de overeenkomst. Opdrachtgever en Bo Webexperts B.V. kunnen wederom besluiten tot het aangaan van een overeenkomst in de zin van lid 2.
 4. De overeenkomst eindigt:
  a. na verstrijken van 24 maanden na aangaan van de overeenkomst.
  b. door tussentijdse opzegging door de opdrachtgever.
  c. door opzegging als bedoelt in lid 2.
 5. Onder tussentijdse opzegging wordt verstaan: het opzeggen van de overeenkomst gedurende de periode van 12 of 24 maanden na aangaan van de overeenkomst. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden. Deze termijn vangt aan op de eerste dag van de maand, nadat de opdrachtgever aan Bo Webexperts B.V. schriftelijk heeft laten kennis nemen, de overeenkomst te willen opzeggen.

Artikel 16­B

 1. Betaling geschied door middel van:
  a. automatische incasso, beginnende een maand na ondertekening van de overeenkomst op de eerste dag van de maand. De termijn tussen ondertekening van de overeenkomst en de betaling op de eerste dag van de maand wordt verrekend tijdens de eerste betaling.
  b. facturering, facturering geschied aan het einde van de maand. De maandelijkse termijn van de eerste factuur wordt verrekend met de datum van de aangegane overeenkomst.
 2. Artikel 13 en 14 zijn van toepassing bij niet voldoen van de automatische incasso en facturering.

Artikel 16­C

 1. Met betrekking op de aansprakelijkheid zijn de artikelen 9, 10, 11, 11A van toepassing.

Intellectuele eigendommen

Artikel 17

 
 1. Artikel 17 betreffende de intellectuele eigendommen is van toepassing op het onderhoudsprogramma. Bo Webexperts B.V. kan alle wettelijke rechten inroepen tegen de opdrachtgever inzake intellectuele eigendommen op het onderhoudsprogramma. Bo Webexperts B.V. heeft en behoud het eigendomrecht van het onderhoudsprogramma. De opdrachtgever krijgt een gebruiksrecht voor het onderhoudsprogramma gedurende de termijn van de aangegane overeenkomst.
 2. Bo Webexperts B.V. behoudt de rechten en bevoegdheden die ons toekomen op de grond van de auteurswet. Tenzij anders wordt vermeld in deze voorwaarden.
 3. Alle door Bo Webexperts B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, software enzovoort zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van
 4. Bo Webexperts B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Bo Webexperts B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. Bo Webexperts B.V. behoudt zich het auteursrecht voor op alle in offertes verstrekte ontwerpen, afbeelding en schetsen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mogen deze niet worden verveelvoudigd of aan derden worden overgedragen.

Verwerkersovereenkomst

Bekijk hier de verwerkersovereenkomst.


 
Button