Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bo Webexperts B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69077452, gevestigd te (9207 AM) Drachten aan de Ampèrelaan 3, 004A.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website Bo Webexperts B.V., op alle diensten die door Bo Webexperts B.V. worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Bo Webexperts B.V. aangaat voor het gebruik van de website en de diensten.

1.2 Door het bezoeken van Bo Webexperts B.V. gaat u akkoord met deze voorwaarden. Bo Webexperts B.V. raadt iedereen die gebruik maakt van de website of van een van deze diensten aan, deze voorwaarden vooraf te lezen. Bo Webexperts B.V. kan deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen.

1.3 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “afnemer” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Bo Webexperts B.V. in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met de door Bo Webexperts B.V. gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten en/of werkzaamheden (overeenkomst van opdracht) of uit hoofde van een met ons gesloten andersoortige overeenkomst, eveneens elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten en/of werkzaamheden (overeenkomst van opdracht) of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Het kan derhalve ook gaan om een afnemer zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (consument).

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.5 Indien ook de afnemer naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de afnemer uitdrukkelijk niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de afnemer door Bo Webexperts B.V. uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de zakelijke afnemer niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden.

1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing.

Artikel 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN UITVOERING OVEREENKOMST

2.1 Overeenkomsten komen tot stand wanneer Bo Webexperts B.V. de opdracht schriftelijk aanvaardt of wanneer de overeenkomst door de afnemer en door Bo Webexperts B.V. is ondertekend. Elektronische overeenkomsten komen tot stand doordat Bo Webexperts B.V. de opdracht schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging.

2.2 Naast een eenmalig project biedt Bo Webexperts B.V..ook langdurige overeenkomsten aan. Uit de offerte blijkt of er een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan of voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld 36 maanden). Ook blijkt uit de offerte of er een abonnementsvorm wordt afgesloten.

2.3 De door Bo Webexperts B.V. aan de afnemer verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De afnemer gaat akkoord met de inhoud van de opdrachtbevestiging

2.4 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bo Webexperts B.V. niet.

2.5 Bo Webexperts B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de opdracht te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.

2.6 Bo Webexperts B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en aldus het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Bo Webexperts B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

2.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Bo Webexperts B.V zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

2.8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Bo Webexperts B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Bo Webxperts B.V. bevoegde persoon en de afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Bo Webexperts B.V. op en is voor de afnemer evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Bo Webexperts B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

2.9 Indien de afnemer een gebruikerslicentie van Bo Webexperts B.V. heeft gekregen dan hoort kan de afnemer gebruikmaken van de helpdesk van Bo Webexperts B.V.. De helpdesk is verdeeld in drie categorieën, “A”, “B” en “C”. In de offerte staat vermeld in welke categorie de afnemer valt. Het aantal uren helpdesk hangt af van de categorie. Dit is op basis van fair-use policy. Bo Webexperts B.V. beoordeelt in deze of de afnemer aan deze fair-use policy voldoet.

 A = 1 uur per jaar, B = 4 uur per jaar, C = 6 uur per jaar.

Artikel 3 PRIJZEN

3.1 De prijzen van Bo Webexperts B.V. zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in Euro’s, exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen, behoudens eventuele kosten van aflevering.

3.2 De in offertes en overeenkomsten vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals loon- en materiaalkosten, belastingen en andere heffingen van overheidswege.

3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden, behoudt Bo Webexperts B.V. zich het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van (aanvang van) de te leveren zaken en/of het verrichten van diensten en/of werkzaamheden in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de afnemer in rekening te brengen. Voorts heeft Bo Webexperts B.V. het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.

Artikel 4 VERPLICHTINGEN VAN AFNEMER

4.1 Afnemer levert aan Bo Webexperts B.V. de benodigde gegevens/ materiaal voor de wenselijke opmaak en inrichting van het (digitale) product of campagne. Op verzoek van Bo Webexperts B.V. vult de afnemer de benodigde gegevens/materiaal aan, met de gegevens/ materiaal die noodzakelijk zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 5 FACTURERING EN BETALING

5.1 De afnemer dient de factuur binnen de op de door de factuur genoemde betalingstermijn te voldoen. Is de afnemer in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan Bo Webexperts B.V., zonder dat een nadere aanzegging aan de kant van Bo Webexperts B.V. nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan 2% per maand of gedeelte van een kalendermaand, berekend over de in rekening gebrachte bedragen prijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.

5.2 Voorts is de afnemer gehouden om aan Bo Webexperts B.V. de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van Bo Webexperts B.V.. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van Bo Webexperts B.V. om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de afnemer.

5.3 Indien Bo Webexperts B.V. een overeenkomst aangaat met een afnemer, niet handelde in de uitoefening van beroep of bedrijf (derhalve met een consument), dan is deze ook gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van Bo Webexperts B.V.. De buitengerechtelijke kosten die de consument dan dient te voldoen, wordt bepaald aan de hand van de staffel zoals opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.4 Voor de facturering en betaling wordt eveneens verwezen naar artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6 INSCHAKELING DERDEN

6.1 Bo Webexperts B.V. is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de overeenkomst, ook namens en op kosten van de afnemer, diensten van derden te betrekken. Indien dat plaatsvindt zal Bo Webexperts B.V. dit aan de afnemer kenbaar maken.

6.2 Bo Webexperts B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen door de informatie die van hen ontvangen is.

6.3 De afnemer geeft derden die hij bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Bo Webexperts B.V. en afnemer wenst te betrekken geen opdracht zonder schriftelijke toestemming van Bo Webexperts B.V..

Artikel 7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Indien Bo Webexperts B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

7.2 De aansprakelijkheid van Bo Webexperts B.V. jegens haar afnemer en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.

7.3 In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de artikel 7.2 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Bo Webexperts B.V. voor directe schade beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan 10% van de op grond van de overeenkomst gefactureerde of te factureren bedragen.

7.4 Bo Webexperts B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan afnemer en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Bo Webexperts B.V..

7.5. Bo Webexperts B.V. is eveneens niet aansprakelijk voor gevolgschade. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan de schade ontstaan door onbereikbaarheid van de website van de afnemer of een derde of het niet kunnen gebruiken van het digitale product of een data- en beveiligingslek.

7.6 Bo Webexperts B.V. is eveneens niet aansprakelijk voor gebrekkige software, gemaakt door derden.

7.7 De afnemer is gehouden Bo Webexperts B.V. te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Bo Webexperts B.V. mochten doen gelden. Tevens stelt de afnemer Bo Webexperts B.V. schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen van derden voor Bo Webexperts B.V. kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de afnemer komen.

Artikel 8 ZEKERHEID

Bo Webexperts B.V. is gerechtigd van de afnemer te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door Bo Webexperts B.V. verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Bo Webexperts B.V. de uitvoering van de verplichtingen van Bo Webexperts B.V. opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor Bo Webexperts B.V. uit de wet reeds voortvloeien.

Artikel 9 OVERMACHT

9.1 Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Bo Webexperts B.V. is die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bo Webexperts B.V. kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, hack, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf of in het bedrijf van de leveranciers van Bo Webexperts B.V., in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids)instanties.

9.2 Indien Bo Webexperts B.V. door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, heeft Bo Webexperts B.V. het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Deze keuze is aan Bo Webexperts B.V.. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Bo Webexperts B.V. uit welke hoofde dan ook uitgesloten.

9.3 Indien Bo Webexperts B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Bo Webexperts B.V. gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10 WIJZIGINGEN IN OPDRACHT EN ANNULERING

10.1 Alle wijzigingen in de opdracht - hetzij door bijzondere opdracht van de afnemer, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, hetzij door wijzigingen in wet- en/of regelgeving – behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk. Meerwerk zal derhalve plaatsvinden op basis van nacalculatie en wordt niet alsnog bevestigd aan de afnemer.

Wijzigingen in de opdracht moeten door Bo Webexperts B.V. schriftelijk worden aanvaard en bevestigd. Levertijden worden ingeval van meerwerk redelijkerwijze aangepast c.q. verlengd.

10.2 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

10.3 Indien de afnemer uit hoofde van de overeenkomst de te leveren zaken, diensten en/of werkzaamheden annuleert, nadat deze te leveren zaken, diensten en/of werkzaamheden zijn bevestigd middels een opdrachtbevestiging, dan is de afnemer de voor die opgedragen diensten en/of werkzaamheden voor 25% aan Bo Webexperts B.V. verschuldigd.

Artikel 11 OPSCHORTING, ONTBINDING

11.1 Bo Webexperts B.V. heeft het recht de overeenkomst met de afnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist:

  • Indien afnemer faillissement is geraakt, surséance van betaling aanvraagt of op enigerlei (andere) wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest.
  • Indien afnemer de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomt.

11.2 Bo Webexperts B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

  • de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Bo Webexperts B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Indien door de vertraging aan de zijde van de afnemer niet langer van Bo Webexperts B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Bo Webexperts B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
  • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bo Webexperts B.V. kan worden gevergd.

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bo Webexperts B.V. op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Bo Webexperts B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

11.4 Indien Bo Webexperts B.V. op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 12 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1 Bo Webexperts B.V. kan alle wettelijke rechten inroepen tegen de afnemer inzake intellectuele eigendommen op het digitale platform BO Creator DXP®. BO Creator DXP® is het communicatie platform dat Bo Webexperts B.V. in eigen beheer ontwikkeld. Bo Webexperts B.V. heeft en behoud het eigendomsrecht op BO Creator DXP®. De afnemer krijgt een gebruiksrecht voor BO Creator DXP® gedurende de termijn van de aangegane overeenkomst.

12.2 Bo Webexperts B.V. behoudt de rechten en bevoegdheden die Bo Webexperts B.V. toekomen op de grond van de auteurswet, tenzij anders in deze algemene voorwaarden genoemd.

12.3 Alle door Bo Webexperts B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, software enzovoort zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de afnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bo Webexperts B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

12.4 Bo Webexperts B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12.5 Bo Webexperts B.V. behoudt zich het auteursrecht voor op alle in offertes verstrekte ontwerpen, afbeelding en schetsen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mogen deze niet worden verveelvoudigd of aan derden worden overgedragen.

Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op alle, door Bo Webexperts B.V. gesloten en te sluiten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband staande, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

Artikel 14 WIJZIGEN VAN DE VOORWAARDEN

Bo Webexperts B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Bo Webexperts B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de afnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 
Button